top of page

O nas

About

                   Ulokowana w sercu Starego Podgórza, Stacja Badawcza Outsider Art jest miejscem spotkań sztuki profesjonalnej, art brut i outsider art; artystów, teoretyków, hobbystów i publiczności.
Pełni funkcję galerii i biblioteki. Mimo skromnych rozmiarów posiada też wciąż rosnącą kolekcję sztuki a w przytulnym kąciku przestrzeń na kameralne warsztaty, wykłady, pokazy filmów.


Serdecznie zapraszamy do zapisania się na naszej liście mailingowej, odwiedzania Stacji i udziału w naszych wydarzeniach.

ww_1_18.jpg

Stacja Badawcza Outsider Art zajmuje się organizacją wystaw, spotkań, warsztatów i projekcji, zmierzając do popularyzacji i lepszego zrozumienia sztuki szeroko pojętej, zarówno profesjonalnej, art brut jak i wszelkiego rodzaju zjawisk z obszaru outsider art zwłaszcza w zakresie malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, działań przestrzennych i filmu.
Ośrodek jest miejscem aktywizacji społecznej i zajęciowej, prowadzi kursy, konsultacje i konkursy, współorganizuje konferencje jak również gromadzi kolekcje sztuki i dokumentuje twórczość artystów.

Stacja Badawcza Outsider Art rozpoczęła swoją działalność

w październiku 2018 roku, jako placówka Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala.
Celem Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw twórczych sprzyjających zdrowiu oraz niesienie pomocy osobom uzdolnionym artystycznie pozostającym w kręgu ryzyka
psychopatologicznego.

outsiderartlogo.png

      Grażyna Borowik -prezydent Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka 

im. dr. Andrzeja Kowala, kierownik Stacji Badawczej Outsider Art.

Absolwentka Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych

w Krakowie, artystka intermedialna, poetka,  profesor na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Kierownik studiów podyplomowych Arteterapia – sztuki plastyczne, trenerka arteterapii.
Autorka opracowań nt. sztuki współczesnej,  naiwnej i art brut. Organizatorka Międzynarodowych Konferencji Szkoleniowo-Naukowych z cyklu "Psychiatria i Sztuka”

 

     Grażyna Borowik - president of The dr Andrzej Kowal Psychiatry

and Art Association , head of the Outsider Art Research Station.

A graduate of the Academy of Fine Arts in Krakow, intermedia artist, poet, professor at the Art Department of the Pedagogical University named after KEN in Krakow. Head of Art therapy - fine arts post-graduate studies, trainer of art therapy.
Author of essays on contemporary art, naïve art
and art brut. Founder of International Training and Science Conferences from the series "Psychiatry and Art"

  • White LinkedIn Icon
  • White Twitter Icon
  • White Google+ Icon

Located in the heart of Old Podgórze, the Outsider Art Research Station is a meeting point between professional art, art brut and outsider art; artists, theoreticians, hobbyists, and the public.
It acts as a gallery and library. Despite its modest size, it also houses an ever-growing collection of art, and a cozy corner for cameral workshops, lectures and film screenings.


We cordially invite you to sign up for our mailing list , to visit the Station and participate in our events.

ww_1_04.jpg
ww_1_23a.jpg

The Outsider Art Research Station organizes exhibitions, meetings, workshops and film screenings, aiming at popularization and better comprehension of broadly understood art: professional, art brut and all kinds of outsider art phenomena especially in the field of painting, drawing, graphics, photography, installation, performance and film. 
The Center is a place of social and occupational activation, and as such, runs courses, consultations, and competitions,

co-organizes conferences as well as collects art and documents the works of artists.

The Outsider Art Research Station was founded in October 2018, as an outpost of The dr. Andrzej Kowal Psychiatry and Art Association.
The aim of the Association is to  develop and promote creative initiatives conducive to health and to help artistically talented people who remain in the psychopathological risk group.

bottom of page